Doprava zdarma
Vše skladem
Výměna zdarma
30 dní na vrácení

Obchodní podmínky

FD SPORT S.R.O., FDSPORT.CZ

se sídlem Chlumčany 174, 43903

identifikační číslo: 03513394

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 34754.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti FD SPORT s.r.o. se sídlem Chlumčany 174, 43903, identifikačním číslem 03513394 a zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 34754 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.forsize.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“), nebo může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném  zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat zboží“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Chlumčany 174, 439 03;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2600708714/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. v případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. v případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo bude přibalen společně u zboží.

4.9. Pro přepočet ceny zvoleného produktu do měny Euro (EUR) bude z důvodů pokrytí poplatků bankovní transakce použit denní kurs ČNB snížený o jednu korunu za 1 EUR.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@forsize.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. v takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8 Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky, pokud si kupující nevyzvedne zboží na osobní odběr do 10 dní a nebo neuhradí kupní cenu při platbě převodem do 10 dní.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

--

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:
DPD - Kurýrní služba *

Klasický kurýr, doručování trvá obvykle 1 pracovní den. Kurýr Vás v den doručení kontaktuje a domluví s Vámi osobní předání balíku. Zásilku je možno sledovat on-line. Doporučujeme.

119 Kč
Česká pošta - Balík do ruky *

Přeprava balíku Českou poštou, doručování trvá obvykle 1 pracovní den. Pracovníci České pošty Vás kontaktují a domluví s Vámi osobní předání balíku na Vaší adrese. Zásilku je možno sledovat on-line.

99 Kč
Česká pošta - Balík na poštu *

Přeprava balíku Českou poštou, doručování trvá obvykle 1 pracovní den. Balík bude uložen na Vámi zvolené pobočce České pošty, kde si jej budete moci vyzvednout. Česká pošta Vás vyrozumí o termínech vyzvednutí zásilky. Služba je podporována na většině poboček. Zásilku je možno sledovat on-line.

89 Kč
Zásilkovna – Doručení na adresu *

Objednávku předáme službě Zásilkovna.cz, která zásilku dopraví na Vaši adresu. Je možná platba předem i dobírkou.

99 Kč
Zásilkovna **

Objednávku předáme službě Zásilkovna.cz, která zásilku dopraví na vybranou pobočku v České republice. Zboží si budete moct vyzvednout do 1 až 2 pracovních dní od objednání. Je možná platba předem i dobírkou.

69 Kč
Osobní vyzvednutí zboží *

Osobní vyzvednutí zboží v prodejně FDsport v bývalém motorestu u Chlumčan na silnici I/7 2 km od Loun ku Praze. Otevřeno máme Po-Pá 10:00-18:00 a v So 10:00-12:00.

0 Kč

* Pro zásilky nad 2000 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

** Pro zásilky nad 1500 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:
Dobírkou

Platba na dobírku. Platíte dopravci při předání zboží do Vašich rukou. Běžně je tato platba možná pouze v hotovosti.

40 Kč
Bankovní převod

Jedná se o klasický bankovní převod, který provedete na základě podkladů dodaných emailem po dokončení objednávky.

0 Kč
Platba kartou

Platba pomocí platební karty. Na platební terminál budete přesměrováni po potvrzení objednávky v posledním kroku.
Elektronická evidence tržeb: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

0 Kč
Lymet

Zaplaťte až po vyzkoušení! Nákup pomocí portálu Lymet. Zboží můžete zaplatit později, a to do 14 dnů od jeho objednání, nebo zboží bez zaplacení jednoduše vrátit. Po potvrzení objednávky v posledním kroku budete přesměrováni na portál Lymet.

0 Kč
V hotovosti nebo kartou při os. vyzvednutí

Platba u nás na výdejním místě. Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

Elektronická evidence tržeb: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

0 Kč

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2.6. Záruční doba pro spotřebile je 24. měsíců, pro podnikatele 12. měsíců.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@forsize.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. v případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů dále „GDPR“ a s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby pozbytí nezbytných zákonných i smluvních důvodů nebo do okamžiku uplatnění práva zákazníka na výmaz a právo na jeho zapomění, to vše s ohledem na charakter uchovávaných osobních údajů.

9.11. Kupující má řadu zákonných práv týkajících se zpracování jeho osobních údajů, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo na zapomenutí, právo na výmaz, právo na omezené zpracování a právo na přenositelnost. Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte na email info@forsize.cz. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné další osobě s výjimkou následujících výjimek:

 • a) sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy
 • b) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 • c) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 • d) našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte
 • e) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat a marketingových společností
 • f) třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcům, soudům za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností
 • g) veřejným orgánům (např. policie)
 • h) třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

9.12 Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení

Demografické údaje. Údaj o pohlaví, datum narození, zemi a upřednostňovaný jazyk.

Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb

9.13 Práva kupujícího

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů.
 • právo vznést námitku proti zpracování.
 • právo na přenositelnost údajů.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email info@forsize.cz popřípadě telefonicky na zákaznickou linku +420 731 047 047.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

9.14 Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na naší provozovně.

Naše kamenná provozovna je monitorována kamerovým systémem s online přenosem a záznamem. Kamery na provozovně máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému jsme my, společnost FD SPORT s.r.o., IČO:03513394

9.15 E-mailové dotazníky

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. v případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování

Chlumčany 174, 43903, adresa elektronické pošty info@fdsport.cz, telefon +420 777 300 256.

12.5. Případné spory mezi FD SPORT s. r. o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz) nebo může spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy ( https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

V Chlumčanech, dne 23. 5. 2018


ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI ČI VRÁCENÍ ZBOŽÍ - REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vše se řídí obchodními podmínkami výše, tato část slouží k jasné orientaci pro naše zákazníky.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka na vrácení zboží - zboží zasílejte na naši adresu prodejny (Chlumčany 174, 43903)

FDsport.cz poskytuje ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.

FDsport.cz postupuje v souladu se zákonem a zašle Vám peníze zpět nejpozději do 14 dnů bankovním převodem (v ojedinělých případech složenkou České Pošty na Vaši adresu).

Dle zákona je FD sport s.r.o. oprávněn naúčtovat při vrácení tyto položky:

 • Za nedodané originální visačky 150,- Kč
 • Za poškozený originální obal (roztrhaný, vážně poškozený) - balné (znovuuvedení výrobku do prodeje) ve výši až 300,- Kč
 • Za vyčištění výrobku v případě použití - až 250,- Kč / hod.
 • Jestliže si kupující, bez udání důvodu, nepřevezme reklamaci od dopravce, prodávající si vyhrazuje právo po 30 dnech od nepřevzetí účtovat skladné ve výši 39,- Kč za každý započatý den. Náklady za dopravu (doručení) nese kupující. Dopravné je účtováno dle platného ceníku dopravy (69,- při platbě bankovním převodem nebo 99,- při platbě na dobírku.

V případě, že výrobek nejeví uvedené vady, vracíme kompletní cenu zboží. Včetně nejnižší ceny dopravy, což je Zásilkovna 49,- viz § 1832,  odst. 2 ( při využití dopravy na Zásilkovnu, je nejnižší cena dopravy dle ceníku těchto doprav).

Nebo je možné po vzájemné dohodě dodat zboží jiného druhu. Při první výměně je po ČR dopravné zdarma. Náklady na výměnu zboží hradí kupující, cena balíku na dobírku je 99 Kč po ČR / 7 EUR na Slovensko a po platbě převodem 69 Kč po ČR / 5 EUR na Slovensko. Pokud zákazník nepožádá o výměnu s dopravou po platbě převodem, je mu automaticky balík zaslán na dobírku za 99 Kč po ČR a 7 EUR na Slovensko.

Zboží není možné vrátit formou dobírky.

PODMÍNKY PRO VÝMĚNU NEBO VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ FINANČNÍ SANKCE

 1. Výrobek nesmí být použit
 2. Výrobek musí být kompletní a zároveň nepoškozený
 3. Výrobek musí mít originál krabici
 4. Výrobek opatřete kopií dokladu o zakoupení
 5. Výrobek musí být opatřen originálními visačkami
 6. Vracené zboží nesmí být zasláno dobírkou!

REKLAMACE ZBOŽÍ - ZBOŽÍ ZASÍLEJTE NA NAŠI PRODEJNU CHLUMČANY 174, 43903

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona, která je také uvedena na faktuře i na popisu zboží.

Při reklamaci je NUTNÉ VYPLNIT REKLAMAČNÍ PROTOKOL, ke stažení zde. Vyplňte elektronicky nebo vytiskněte a vyplňte.

Přiložte:

 • Kopii dokladu o koupi produktu (faktura)
 • Reklamační protokol včetně popisu závady
 • Reklamovaný produkt (pokud možno kompletní)

Reklamované zboží nesmí být zasláno na adresu dobírkou!

Záruku Vám nebudeme moci uznat v těchto případech:

 1. Běžné opotřebení
 2. Pokud nebudete udržovat výrobek dle návodu
 3. Pokud zanedbáte péči o výrobek
 4. Pokud vznikne neopatrnou manipulací mechanické poškození
 5. Pokud použijete výrobek k jiným, než určeným účelům
 6. Pokud nezašlete výrobek k reklamaci ihned při prvních známkách poškození v důsledku výrobní vady a budete výrobek nadále používat

REKLAMACE PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

Výrobky zasíláme prostřednictvím České Pošty, Zásilkovny a DPD, při přebírání si zkontrolujte originální zabalení. 

Pokud zjistíte poškození, okamžitě toto reklamujte u přepravce a současně nás o věci informujte.

Sledujte náš instagram

Upozorňujeme, že používáte zastaralý prohlížeč a tak nebudou dostupné všechny funkce elektronického obchodu.
Loading...